Zakon o Hrvatskom Crvenom križu
Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa
Zakon o volonterstvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu
Zakon o humanitarnoj pomoći
Zakon o sustavu civilne zaštite
Zakon o udrugama
Zakon o izmjeni Zakona o udrugama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
Zakon o zaštiti osobnih podataka
Zakon o javnoj nabavi
Pravilnik o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa
Pravilnik o krvi i krvnim sastojcima
Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstva iz prihoda JLP(R)S za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga
Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Etički kodeks volontera
Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu
Pravilnik o službi traženja Hrvatskog Crvenog križa
Pravilnik o Službi spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja
Pravilnik o ustroju, pripremi i djelovanju Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama
Pravilnik o načinu korištenja znaka crvenog križa u Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima
Pravilnik o službenoj odjeći i iskaznici zaposlenika HCK, načinu isticanja zastave i znaka te upotrebi znaka CK u promotivne svrhe
Strateški plan IFRC 2030
Strateški plan HCK za razdoblje od 2023. do 2027
Skip to content