Zakonski akti

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa

Zakon o volonterstvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Zakon o humanitarnoj pomoći

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o udrugama

Zakon o izmjeni Zakona o udrugama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa

Pravilnik o krvi i krvnim sastojcima

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstva iz prihoda JLP(R)S za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa

Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti

Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga

Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite

Etički kodeks volontera

Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu

Pravilnik o službi traženja Hrvatskog Crvenog križa

Pravilnik o Službi spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja

Pravilnik o ustroju, pripremi i djelovanju Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama

Pravilnik o načinu korištenja znaka crvenog križa u Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima

Pravilnik o službenoj odjeći i iskaznici zaposlenika HCK, načinu isticanja zastave i znaka te upotrebi znaka CK u promotivne svrhe

Strategy 2020 (engleski)

Strategija 2020 (hrvatski)

Scroll to Top
Skip to content