Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Društvu Crvenog križa Primorsko-goranske županije na:

Službenik za informiranje je Branka Maračić ravnateljica, zamjenica službenice za informiranje je Karmen Brckan.

  • putem telefona na broj +385 (0)51 677 057
  • putem faxa na broj +385 (0)51 678 489
  • putem elektroničke pošte: zppi@dck-pgz.hr
  • poštom ili donijeti osobno na adresu Društvu Crvenog križa Primorsko-goranske županije, Mire Radune Ban 14, 51000 Rijeka.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/1385/15), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14, 15/14.

Prisustvovanje sjednicama Skupštine i Odbora:

Odluka o načinu ostvarivanja prava na prisustvovanje sjednicama Odbora i Skupštine

Izvješća:

Godišnje izvješće za 2023. PDF

Godišnje izvješće za 2023. CSV

Upitnik za samoprocjenu 2023.

Godišnje izvješće za 2022. PDF

Godišnje izvješće za 2022. CSV

Godišnje izvješće za 2021. PDF

Godišnje izvješće za 2021. CSV

Godišnje izvješće za 2020. PDF

Godišnje izvješće za 2020. CSV

Godišnje izvješće za 2019. – PDF

Godišnje izvješće za 2019. – CSV

Godišnje izvješće za 2018. – PDF

Godišnje izvješće za 2018. – CSV

Godišnje izvješće za 2017. – PDF

Godišnje izvješće za 2017. – CSV

Godišnje izvješće za 2016. – PDF

Godišnje izvješće za 2016. – CSV

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. – PDF

Skip to content