Na temelju članka 29. i 32. Statuta Hrvatskog Crvenog križa – Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije, članka 2. i 5. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa i odluke Odbora Hrvatskog Crvenog križa – Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije od 7.7.2023. godine, Odbor Hrvatskog Crvenog križa – Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije raspisuje 

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice

Hrvatskog Crvenog križa – Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije

na mandatno razdoblje od 4 godine

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi 

– vozačka dozvola B-kategorije

– poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: 

– molbu, 

– životopis, 

– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslik diplome), 

– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja), 

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), 

– preslik vozačke dozvole,

– pisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu,

– motivacijsko pismo, 

– viziju rada Hrvatskog Crvenog križa – Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu,

– u slučaju da se na natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja/ice, isti je dužan priložiti izvješće o radu na propisanom M-2 obrascu, pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja na propisanom P-1 obrascu i potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje (ako takvu potvrdu ima).

Propisani obrasci mogu se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa na poveznici: https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735. Ispunjeni obrasci dio su formalnih uvjeta natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. 

 

 

Podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se dostavljaju na adresu: Hrvatski Crveni križ – Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije, Mire Radune Ban 14, Rijeka, uz naznaku „Prijava na natječaj za izbor ravnatelja/ice – ne otvarati“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od šezdeset (60) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Mandat ravnatelja/ice traje 4 godine, a ista osoba može biti ponovno birana na mjesto ravnatelja. 

Ravnatelja/icu imenuje Odbor Hrvatskog Crvenog križa – Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa. 

 

Hrvatski Crveni križ –

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije

Skip to content