Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama (.pdf)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije (.pdf)

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/1385/15), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/1415/14.

Skip to content