Temeljem čl. 26. i 28.  Statuta Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj,  Odluke Odbora  od 18. lipnja 2021. godine i čl,. 2 i 5. Pravilnika o ravnateljima Društava Hrvatskog Crvenog križa , Odbor Gradskog druaštva Crvenog  križa Mali Lošinj  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice   Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj, na mandatno razdoblje od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Za ravnatelja/icu može bii izabrana osoba koja osim općih uvjeta propisanih Zakonom ispunjava slijedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi  ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje 4 godine radng iskustva u propisanoj stručnoj spremi

– poznavanje rada na računalu

– vozački ispit „B“ kategorije

 

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

–  molbu

–  životopis

–  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

–  dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

–  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

–  motivacijsko pismo

–  viziju rada DHCK za mandatno razdoblje na propisnom M-1 obrascu

–  elektronički zapis o ostvarenom mirovinskom stažu (ne starije od 30 dana) – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

– dokaz o položenom vozačkom ispitu za „B“ kategoriju (preslika vozačke dozvole)

 

U slučaju da da se na natječaj javlja kandidat /kinja koja je već obnašao/la dužnost ravnatelja/ice , uz dostavu dokaza i navedene dokumentacije mora dostaviti i izvješće o radu u proteklom mandatu na propisanom M-2 obrascu te pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti na propisanom P-1 obrascu.

Propisani obrasci mogu se preuzeti na – www.hck.hr – Tko smo – Natječaji

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:  Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj, Vladimira Gortana 25, P.P 25 ,  51 550 Mali Lošinj u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu  – ne otvarati“.

Ravnatelja/icu imenuje Odbor GDCK Mali Lošinj nakon provedenog postupka propisanog Pravilnikom o ravnateljima Hrvatskog Crvenog križa.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Podnositelj nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.

O rezulatatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana  od isteka roka za podnošenje prijava.

Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj

Skip to content