NATJEČAJ – Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije, Rijeka

 (1069)

Sukladno člancima 29. i 32. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije i čl. 2. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, Odbor Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije.

I. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij.

– najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi

– vozačka dozvola B-kategorije,

– poznavanje rada na računalu.

II. Za natječaj je potrebno priložiti:

1. molbu,

2. životopis na EU obrascu CV – a na hrvatskom jeziku,

3. preslik diplome kojim se dokazuje stručna sprema,

4. preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

5. dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik ili elektronički zapis domovnice,

6. uvjerenje ili elektronički zapis da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

7. preslik vozačke dozvole

8. suglasnost kandidata da je suglasan da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje o njegovoj prijašnjoj neosuđivanosti za kaznena djela propisana čl. 3. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa (pravomoćna osuda za kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomičnu uvjetnu osudu za kazneno djelo),

9. motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije u četverogodišnjem mandatu,

10. pisanu izjavu kandidata o informatičkoj naobrazbi.

Mandat ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije traje četiri godine.

U slučaju da se na javni natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on mora dostaviti izvješće o radu u proteklom mandatu.

III. Podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Prijave se dostavljaju u Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije, Mire Radune Ban 14, 51000 Rijeka, uz naznaku: »Prijava za javni natječaj za izbor ravnatelja – ne otvaraj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijavâ.

Hrvatski Crveni križ
Društvo Crvenog križa
Primorsko-goranske županije
Rijeka

NN 20/2020

Skip to content