Sukladno članku 28. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Vrbovsko i čl. 2. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, Odbor Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Vrbovsko raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Vrbovsko za mandatno razdoblje od četiri godine (2021. – 2025.).

Izrazi koji se koriste u natječaju, a koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

I. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij.

– vozačka dozvola B-kategorije,

– poznavanje jednoga stranog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

II. Za natječaj je potrebno priložiti:

1. molbu,

2. životopis na hrvatskom jeziku,

3. preslik diplome kojim se dokazuje stručna sprema,

4. dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik ili elektronički zapis domovnice,

5. uvjerenje ili elektronički zapis da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

6. preslik vozačke dozvole,

7. motivacijsko pismo i viziju razvoja i rada Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Vrbovsko u četverogodišnjem mandatu,

8. pisanu izjavu kandidata o informatičkoj naobrazbi,

9. pisanu izjavu kandidata o poznavanju jednog stranog jezika

10. suglasnost kandidata/kinje da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a na kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomičnu uvjetnu osudu za kazneno djelo.

Mandat ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Vrbovsko traje četiri godine.

U slučaju da se na javni natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on mora dostaviti izvješće o radu u proteklom mandatu i pozitivnu ocjenu o radu Odbora Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Vrbovsko.

III. Podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Prijave se dostavljaju u Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko, Kralja Tomislava 16a, 51326 Vrbovsko, uz naznaku: »Prijava za javni natječaj za izbor ravnatelja – ne otvaraj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijavâ.

Gradsko društvo
Crvenog križa Vrbovsko

NATJEČAJ – Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko

Skip to content