Tijela DCK PGŽ

Skupština Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije

Skupština Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije najviše je tijelo Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije čiji se rad odvija na sjednicama. Sjednice  Skupštine sazivaju se najmanje jedanput godišnje. U Skupštinu Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije biraju se zastupnici iz izbornih jedinica – gradskih društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije i potporni i počasni članovi na mandat od četiri godine s pravom ponovnog izbora. Nakon provedenih izbora u svim gradskim društvima Crvenog križa Primorsko-goranske županije, izabrani zastupnici na konstituirajućoj sjednici biraju predsjednika, potpredsjednike, Odbor kao izvršno tijelo Skupštine i Nadzorni odbor.

Skupština u djelokrugu svog rada donosi: Statut Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije, donosi programsku orijentaciju za mandatno razdoblje, plan rada i financijski plan za svaku kalendarsku godinu, izvješća o radu i poslovanju, odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, rada i djelovanja i radnim tijelima, o načinu rada Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije u oružanom sukobu i drugim izvanrednim situacijama, o fondovima Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije, o osnivanju stručne službe Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije.

 

 

 

Predsjednik Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije

Funkcija predsjednika Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije počasna je i  dobrovoljna funkcija. Predsjednik se bira iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine i može biti ponovno biran. Predsjednik predstavlja Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora i obavlja i druge poslove koje mu povjere Skupština i Odbor. Predsjednik Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije predsjednik je Skupštine i Odbora, a funkciju obavlja volonterski.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje jedan od dva potpredsjednika sa svim ovlastima.

 

Odbor Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije

Odbor Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije bira se na  konstituirajućoj sjednici Skupštine iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine.

Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije između sjednica Skupštine. Rješava sva pitanja u tijeku godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine kao i pravima utvrđena Statutom Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije. Odbor se sastaje prema potrebi.

Odbor Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije: razmatra i usvaja godišnje programe i financijske planove i brine o njihovu izvršenju; odlučuje o korištenju i raspolaže sredstvima; brine o provođenju zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa.

Odbor brine o kadrovskoj politici, razmatra aktualna pitanja iz rada pojedinih gradskih društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije, zauzima stavove te donosi preporuke, zaključke, smjernice i upute za rad društava i pravila rada za pojedine djelatnosti. Odbor osniva radna tijela prema potrebi. Odbor donosi normativne akte vezano uz rad stručne službe Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije.

 

 

Nadzorni odbor Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije

Nadzorni odbor Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije ima tri člana. Nadzorni odbor bira Skupština na mandatno razdoblje od četiri godine, vodeći računa da u njegovom sastavu budu i financijski stručnjaci. Nadzorni odbor između svojih članova bira predsjednika.

Osnovna funkcija i zadaća Nadzornog odbora je nadzor financijsko – materijalnog poslovanja, pregled godišnjeg obračuna poslovanja i praćenje korištenja sredstava u sklopu financijskog plana.

O svom radu izvješćuje Glavni odbor i Skupštinu.

 

Ravnatelj Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije

Ravnatelja Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije imenuje Odbor uz suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa na mandatno razdoblje od četiri godine. Po isteku mandata može biti ponovno imenovan, a funkciju obnaša profesionalno. Ravnatelj predstavlja i zastupa Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije, naredbodavac je i rukovodi stručnom službom Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije.

Na sjednici Odbora održanoj 24. svibnja 2016. godine za ravnateljicu Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije imenovana je Vesna Čavar, dr. med. koja tu dužnost obnaša od 17. kolovoza 2016. godine.

Scroll to Top
Skip to content