GDCK Vrbovsko– Aktivnosti

PRVA POMOĆ

Prva pomoć predstavlja najstariju tradicionalnu aktivnost Crvenog križa. Cilj  je pripremanje građana, neprofesionalaca da spremno pristupe ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi i pravilnom primjenom prve pomoći do dolaska stručnog medicinskog osoblja spase život i skrate vrijeme liječenja odnosno oporavka osobe. Prva pomoć je skup radnji kojima se pomaže ozlijeđenoj ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu događaja, prije dolaska hitne medicinske službe ili drugih kvalificiranih zdravstvenih djelatnika. Prvu pomoć pruža osoba koja se zatekne na mjestu nesreće. O njezinom poznavanju prve pomoći ovisi daljnji tijek spašavanja, osiguravanje brze intervencije hitnih službi i u konačnici uspješnost spašavanja. Primjena postupaka prve pomoći početak je pomaganja i zbrinjavanja ozlijeđene ili naglo oboljele osobe. Primjenjuje se s ciljem spašavanja života, sprečavanja nastanka komplikacija i invalidnosti i skraćivanja trajanja liječenja i oporavka.

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko provodi edukaciju prve pomoći kao pripremu za natjecanje mladih u osnovnoj školi i ŽTŠ Moravice na području Grada. Natjecanja su uvrštena u sustav školskih natjecanja.

Građanima se također nude edukativni programi kao što su: prva pomoć za kandidate za vozače u autoškolama, radnicima na radnom mjestu te ekipama prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju katastrofa i izvanrednih situacija.

Također, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko s ciljem popularizacije prve pomoći provodi i razne promidžbene aktivnosti i manifestacije, kao što je obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći.

 

DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI

GDCK Vrbovsko kontinuirano provodi promicanje dobrovoljnog davanja krvi. U suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu organiziraju se i provode četiri akcije dobrovoljnog davanja krvi godišnje, obzirom da davaoci krvi mogu dati krv svaka tri mjeseca. Prema utvrđenom planu prikupljanja krvi organiziraju se akcije u veljači, svibnju, kolovozu i studenom. Također, GDCK Vrbovsko vodi baze podataka dobrovoljnih davatelja i broja davanja te izdaje potrebne potvrde, organizira proslave Dana dobrovoljnih davatelja krvi i dodjelu priznanja i zahvalnica te radi na promidžbi dobrovoljnog davalaštva krvi.

Davanje krvi provodi se na načelima dobrovoljnosti, solidarnosti, anonimnosti i besplatnosti. U čast davateljima krvi 25. listopad proglašen je u RH Danom dobrovoljnih davatelja krvi. Svjetski dan dobrovoljnih davatelja krvi obilježava se 14. lipnja.

Krv može dati svaki čovjek dobrog općeg zdravstvenog stanja u dobi od 18 do 65 godina starosti, odnosno do 70 godina starosti 1-2 puta godišnje nakon pregleda i odluke liječnika specijalista transfuzijske medicine. U Hrvatskoj, muškarci davatelji krvi, krv smiju dati do 4 puta godišnje, s razmakom između davanja od 3 mjeseca, a žene smiju dati krv do 3 puta godišnje,  s razmakom između davanja od 4 mjeseca.

Davanje krvi jednostavan je postupak koji ujedno omogućuje zdravstvenu kontrolu davatelja. Naime, prije davanja krvi liječnici provjeravaju razinu količine željeza u krvi, krvni tlak i rad srca te provode razgovor s davateljima. Bitno je napomenuti da davanje krvi ne šteti zdravlju ako se provedu svi propisani postupci pri odabiru davatelja krvi. Svaka zdrava osoba između 18 i 65 (70) godina starosti može bez opasnosti za svoje zdravlje darovati krv, 3 do 4 puta tijekom jedne godine.

 

PRIPREMA I ODGOVOR NA KATASTROFE

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko sastavni je dio sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj.
Priprema ekipa za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama organizira se osposobljavanjem gradskog interventnog tima. Svaki član prvotno usvaja osnove iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te komunikacije. Potom se specijalizira iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta.

 

SLUŽBA TRAŽENJA

Služba traženja je posebna služba osnovana temeljem Međunarodnih ugovora, tzv. Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategije obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2008. – 2018.), Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), te Pravilnika o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07). Ustanovljena je kao javna ovlast i jedna je od osnovnih djelatnosti HCK i GDCK Vrbovsko.

Uz osnovnu zadaću u ratu (izvješćivanje o žrtvama oružanih sukoba), Služba traženja provodi i postupke traženja nestalih osoba u prirodnim katastrofama, ekonomskim migracijama, drugim događanjima i slično. Znači, njena zadaća je izvješćivanje o žrtvama oružanih sukoba te uspostavljanje što bržeg kontakta među razdvojenim osobama.

Služba traženja prikuplja i zaprima podatke i dokumente iz službenih i drugih izvora za osobe za koje je nadležna, zatim evidentira, klasificira i obrađuje prikupljene podatke. Naime, služba traženja izvješćuje tražitelja o podacima do kojih je došla. Također, ona pruža usluge traženja i tražiteljima azila te drugim migrantima.

Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa provodi aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza surađujući na međunarodnom planu sa službama traženja drugih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Međunarodnom službom traženja u Arolsenu i Središnjom službom traženja u Ženevi.

Postupak traženja pokreće se u gradskim društvima Crvenog križa koja dalje koristeći mrežu Crvenog križa prosljeđuju predmet prema drugim društvima ili nacionalnom uredu.

 

SLUŽBA SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI

Hrvatski Crveni križ na temelju javne ovlasti (Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, NN 71/2010) «vodi Službu spašavanja života na vodi na temelju međunarodno priznatih standarda, provodi tečajeve za osposobljavanje spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja, vodi evidenciju o osposobljenosti spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja, te provodi obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca. Donosi pravila i standarde spasilačkih postaja i provodi procjenu rizika na kupalištima».

 

Programi prevencije

„Junior spasilac“ program je kojim se na bazenu osposobljavaju mladi u sklopu Službe spašavanja života na vodi HCK. Cilj GDCK Vrbovsko je u suradnji s Društvom Crvenog križa Primorsko-goranske županije organizirati za sedme i osme razrede osnovne škole tečaj „Junior spasilac“. Riječ je o  programu putem kojeg se mladi upoznaju s ulogom spasioca te ih se na taj način animira za kasnije, seniorske, tečajeve. Oni mladi koji najbolje svladaju zadane vještine i znanja na tečaju, nagrađeni su boravkom u  ljetnom kampu za juniore spasioce.

 

HUMANITARNO – SOCIJALNI PROGRAMI

Humanitarno-socijalnu djelatnost GDCK Vrbovsko bazira na akciji solidarnost na djelu u kojoj se prikupljaju financijska sredstva za nabavku paketa hrane i higijenskog pribora za socijalno ugrožene osobe na području Grada Vrbovsko.

U suradnji s Centrom za socijalnu skrb Rijeka-podružnica Vrbovsko, posjećuju se socijalno ugrožene osobe na području Grada Vrbovsko u njihovim domovima i uručuje im se navedena pomoć.

 

ZAŠTITA ZDRAVLJA

U okviru zdravstvenih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa provodi se nekoliko programa i aktivnosti za zaštitu zdravlja, a iznimna pozornost odnosi se na prevenciju bolesti. Uloga Hrvatskog Crvenog križa osobito je istaknuta kao potpora javnom zdravstvu u izvanrednim situacijama i u suradnji s ostalim partnerima koji povezuju javnozdravstvene djelatnosti u nacionalni i međunarodni sustav zdravstvene politike.

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko provodi različite aktivnosti kao što su zdravstveno – odgojna predavanja za građane ili radionice za djecu i mlade. Organiziraju se javnozdravstvene akcije (mjerenje tlaka i šećera u krvi i dr.), obilježavaju značajni dani posvećeni zdravlju i bolesti.

Tako se u tjednu borbe protiv tuberkuloze organiziraju predavanja o tuberkulozi. U mjesecu borbe protiv ovisnosti o alkoholu, nikotinu i drogama i organiziraju radionice na temu ovisnosti.

 

MLADI I VOLONTERI

Cilj rada s mladima razvijanje je osjećaja humanosti, zdravstvenog prosvjećivanja, tolerancije, solidarnosti, milosrđa, suosjećanja i razumijevanja među mladima u svrhu ostvarivanja sretne zajednice i postizanja trajnoga mira. Jedna od zadaća je uključiti što veći broj mladih u različite aktivnosti i programe Gradskog društva Crvenog križa Vrbovsko kako bi im se omogućilo kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih znanja i vještina, izgradnja društvenih mreža i odnosa kao i njihova priprema za ulazak u svijet odraslih kao ravnopravni pojedinci.

Mladi se udružuju u osnovne organizacije mladih Crvenog križa koje se organiziraju pri školama ili izravno pri društvima Crvenog križa. Član mladih može biti svaka mlada osoba koja želi dio svog slobodnog vremena posvetiti radu Crvenog križa, redovito plaća članarinu i prihvaća načela rada Crvenog križa.

 

PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA

Trgovanje ljudima obuhvaća vrbovanje, transport, prebacivanje, skrivanje ili prihvaćanje osoba, korištenjem prijetnje ili sile ili drugih oblika prisile, otmice, prijevare, obmane, zloupotrebe vlasti ili ranjivosti položaja ili davanja i primanja novca ili olakšica kako bi se postigao pristanak osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom, a sve u svrhu iskorištavanja. Iskorištavanje uključuje prostituciju ili neke druge oblike spolnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, stavljanje u ropstvo ili njemu slične odnose, služenje pa čak i odstranjivanje organa.

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko, na terenu provodi program prevencije trgovanja ljudima putem radionica za djecu osmih razreda osnovne škole  i završnih razreda ŽTŠ Moravice. Cilj radionica upoznavanje je mladih s načinima na koje mogu biti uvučeni u lanac trgovanja ljudima i s mjerama prevencije.

 

PROMICANJE MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA

Hrvatski Crveni križ temeljem javnih ovlasti (Zakon o Hrvatskom Crvenom križu – NN br. 71/2010) zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao i međunarodno humanitarno pravo, te nadzire njihovu primjenu u oružanim sukobima, zalaže se za zaštitu svih žrtava i zaštitu ljudskih prava.

 

ZAJEDNIČKE AKCIJE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – 8. svibnja

Tjedan Crvenog križa od 8. do 15. svibnja

Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa – školska /općinska/gradska natjecanja (ožujak), međužupanijska natjecanja (travanj) i državno natjecanje (svibanj)

Svjetski dan prve pomoći – druga subota u rujnu

Tjedan borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. rujna

Sabirna akcija “Solidarnost na djelu” – listopad

Dan dobrovoljnih davatelja krvi – 25. listopada

Tjedan solidarnosti od 8. do 15. prosinca

Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama od 15. studenog do 15. prosinca

Uključivanje u aktivnosti i obilježavanje prigodnih datuma drugih organizacija s ciljevima sličnim zadaćama Hrvatskog Crvenog križa: (Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite RH – 1. ožujka, Svjetski dan zdravlja – 7. travnja, Dan planeta Zemlje – 22. travnja, Svjetski dan darivatelja krvi – 14. lipnja, Svjetski dan izbjeglica – 20. lipnja, Svjetski dan borbe protiv zlouporabe droga – 26. lipnja, Međunarodni dan mladih – 12. kolovoza, Svjetski dan humanosti – 19. kolovoza, Međunarodni dan nestalih osoba – 30. kolovoza, Međunarodni dan starijih osoba – 1. listopada, Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa – 13. listopada, Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima – 18. listopada, Dan borbe protiv AIDS-a – 1. prosinca, Međunarodni dan volontera – 5. prosinca i dr.).

Ostale akcije koje zbog izvanrednih potreba utvrdi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

<-Natrag

Scroll to Top
Skip to content