GDCK Crikvenica – O nama

POVIJEST

Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Crikvenica osnovano je 1946. godine i djeluje na području Grada Crikvenice  kao neovisna, nevladina organizacija na osnovi Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN br. 71/2010) te Statuta Hrvatskog Crvenog križa i Statuta GDCK Crikvenica.

 

UNUTARNJI USTROJ

GDCK Crikvenica može imati ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti i to :

 • osnovna i područna društva Crvenog križa,
 • mjesna i općinska društva Crvenog križa,
 • mjesna društva sa području grada,
 • aktive DDK,
 • osnovna društva mladih,
 • aktive mladih formirane po mjestu rada, stanovanja ili školovanja,
 • terenske jedinice, sekcije i drugo.

Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika donosi Odbor GDCK Crikvenica.

Ustrojstveni oblici GDCK Crikvenica ne moraju imati Statutom utvrđena tijela, osim predsjednika, kao osobu ovlaštenu za predstavljanje.

Skupština je najviše tijelo GDCK Crikvenica koje donosi akte u okviru svojega područja. Skupština broji 19 zastupnika i to:

 • 12 zastupnika iz  mjesnih društava Crvenog križa
  (6 zastupnika Mjesnog društva Crikvenica, 3 zastupnika Mjesnog društva Dramalj, 2   zastupnika Mjesnog društva Selce i 1 zastupnik Mjesnog društva Jadranovo),
 • 1 zastupnik aktiva DDK,
 • 1 zastupnik aktiva mladih,
 • 2 zastupnika Sekcije škola
 • 1 zastupnik Sekcije zdravstva
 • 2 zastupnika iz reda potpornih članova – Grada Crikvenice

Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik: Damir Avdagić, dr. med.

Potpredsjednica: Marina Baričević, viša med. sestra

 Izvršna tijela DCK PGŽ: Odbor i ravnatelj .

Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine, koje rješava sva pitanja u tijeku poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine. Članove Odbora bira Skupština na izbornoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine. Odbor ima 7 članova.

Ravnatelj GDCK Crikvenica je poslovodni organ koji obnaša funkciju u pravilu profesionalno, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Nadzorni odbor GDCK Crikvenica je tijelo koje nadzire financijsko – materijalno poslovanje društva. Članove Nadzornog odbora bira Skupština na izbornoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine. Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana.

 

ČLANSTVO

 

Članovi Hrvatskog Crvenog križa su:

 • poslovno sposobni hrvatski državljani koji imaju stalno prebivalište na području Republike Hrvatske,  koji su spremni sudjelovati u radu svog društva Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu;
 • dobrovoljni davatelji krvi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu;
 • učenici, studenti, odnosno mladi građani do 26 godina starosti (u nastavku teksta: mladi Hrvatskog Crvenog križa) koji su spremni sudjelovati u radu svog društva Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu.

Hrvatski Crveni križ ima i potporne (pomažuće) i počasne članove.

Potporni članovi Hrvatskog Crvenog križa su hrvatski i strani državljani i pravne osobe koje se obvežu pomagati Hrvatskom Crvenom križu ili njegovim ustrojstvenim oblicima u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).

Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa su osobe iz javnog života koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju Hrvatskoga Crvenog križa i Republike Hrvatske.

Članstvo u Hrvatskom Crvenom križu je dobrovoljno neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi članovi dužni su prihvatiti i poštivati Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut i temeljna načela Međunarodnog pokreta.

<-Natrag

Scroll to Top
Skip to content