GDCK Vrbovsko– O nama

POVIJEST

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko (GDCK Vrbovsko) osnovano je  15.07.1957. godine u Vrbovskom. Djeluje na području grada Vrbovskog kao neovisna, nevladina organizacija na osnovi Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN br. 71/2010) te Statuta Hrvatskog Crvenog križa, Statuta DCK PGŽ te Statuta Gradskog društva Crvenog križa Vrbovsko. Sjedište GDCK Vrbovsko je Vrbovsko, Kralja Tomislava 16A.

 

UNUTARNJI USTROJ

GDCK Vrbovsko ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa.

Tijela GDCK Vrbovsko su: skupština, predsjednik/ca i potpredsjednici/e, odbor, nadzorni odbor i ravnatelj/ica. Djelokrug rada navedenih tijela utvrđuje se Statutom

Skupština GDCK Vrbovsko najviše je tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika-zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas. Skupština broji 17 zastupnika i to:  10 zastupnika iz Gradskog društva Crvenog križa Vrbovsko, 5 zastupnika aktiva DDK, jednog zastupnika aktiva mladih, jednog zastupnika drugih ustrojstvenih oblika. Mandat članova Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnoga izbora. Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednica: Dr. Marjana Magdić

Potpredsjednici: Marina Rauker Koch i Ivica Fabac

 

Izvršna tijela DCK PGŽ: Odbor i ravnatelj.

Odbor GDCK Vrbovsko je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine, koje brine o provedbi opće politike društva i rješava sva pitanja u tijeku poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine. Članove Odbora bira Skupština na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine. Odbor ima najviše 7 članova, a najmanje 5 članova. Za svoj rad Odbor je odgovoran Skupštini.

Ravnatelj GDCK Vrbovsko predstavlja i zastupa društvo, odgovara za zakonitost rada, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe te je ovlašteni predstavnik društva. Obavlja funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. Postupak imenovanja ravnatelja provodi Odbor po provedenom javnom natječaju.

Nadzorni odbor DCK PGŽ-a je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava. Članove Nadzornog odbora bira Skupština na izbornoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine.


ČLANSTVO

Članovi GDCK Vrbovsko mogu biti fizičke i pravne osobe. Članstvo u GDCK Vrbovsko je dobrovoljno.

Članovi GDCK Vrbovsko su:

– punoljetne poslovno sposobne osobe, koje su spremne sudjelovati u radu svog društva Crvenog križa i plaćati članarinu (aktivni članovi);

– dobrovoljni davatelji krvi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu;

– mladi članovi (učenici, studenti, odnosno mladi građani do 26 godina starosti) koji su spremni sudjelovati u radu GDCK Vrbovsko i plaćati članarinu;

– potporni članovi (pomažući) GDCK Vrbovsko su fizičke i pravne osobe koje se obvežu pomagati Hrvatskom Crvenom križu ili njegovim ustrojstvenim oblicima u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći);

– počasni članovi GDCK Vrbovsko osobe su koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju GDCK Vrbovsko.

Svi članovi dužni su prihvatiti i poštivati Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut i temeljna načela Međunarodnog pokreta.

<-Natrag

Scroll to Top
Skip to content