GDCK Rab – O nama

POVIJEST

Gradsko društvo Crvenog križa Rab (GDCK Rab) osnovano je 1962. godine u Rabu. Djeluje na području cijelog Otoka Raba  kao neovisna, nevladina organizacija na osnovi Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN br. 71/2010) te Statuta Hrvatskog Crvenog križa i Statuta GDCK Rab.

 

UNUTARNJI USTROJ

GDCK Rab može imati ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti i to:

 • osnovna i područna društva Crvenog križa
 • mjesna i općinska društva Crvenog križa
 • aktive DDK
 • osnovna društva mladih
 • aktive mladih formirane po mjestu školovanja
 • terenske jedinice sekcije i drugo

Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika-zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.

Skupština broj 21 zastupnika i to:

 • 3 zastupnika iz mjesnih/općinskih društava Crvenog križa
 • 14 zastupnika iz mjesnih društava Crvenog križa sa područja grada
 • 3 zastupnika aktiva DDK
 • 1 zastupnik  počasnih članova

Mandat zastupnika Skupštine traje 4 godine s mogućnošču ponovnog izbora.

Rokove za provođenje izbora za zastupnike u Skupštini utvrđuje Skupština prije početka izbora za novo mandatno razdoblje, a u skladu s kalendarom izbora koji utvrđuje Hrvatski Crveni križ.

Predsjednik: Dr. med.Španjol Pandelo Zvonimir specijalist interne medicine

Potpredsjednici: Rosanda Krstinić Gušćić prof. psyhologije, Stanislava Valovičić  

Izvršna tijela GDCK Krk: Odbor i ravnatelj .

Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine, koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine. Odbor ima 7 članova. Članove odbora bira Skupština na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše 3 uzastopna puta. Odbor saziva  predsjednik i ravnatelj GDCK Rab prema potrebi ili na zahtjev jedne trećine članova.

Ravnatelj GDCK Rab  predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe odnosno zaposlenicima pojedincima, odgovoran je za provedbu zadataka koji su povjereni stručnim službama, te je ovlašteni predstavnik društva u odnosu na treće strane i pred sudom i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa.

Nadzorni odbor GDCK Rab  je tijelo koje nadzire financijsko – materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva. Nadzorni odbor bira Skupština  na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine. Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana.

 

ČLANSTVO

Članovi mogu biti fizičke i pravne osobe, članstvo je dobrovoljno, član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Članovi GDCK Rab su:

 • punoljetene poslovno sposobne osobe
 • dobrovoljni darivatelji krvi
 • mladi članovi
 • potporni članovi -počasni članovi

Aktivni članovi su osobe koje su spremne sudjelovati u radu GDCK Rab i plaćati članarinu.

Dobrovoljni darivatelji krvi su članovi bez obaveze plaćanja članarine, ukoliko se svog prava ne odreknu.

Mladi članovi su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti.

Potporni članovi pomažu GDCK Rab u humanitarnom djelovanju.

Počasni članovi su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju Hrvatskog Crvenog križa i Republike Hrvatske.

Svi članovi dužni su prihvatiti i poštivati Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut i temeljna načela Međunarodnog pokreta.

 

<-Natrag

Scroll to Top
Skip to content