GDCK Novi Vinodolski – O nama

O NAMA

Hrvatski Crveni križ, osnovan 1878. godine, postojao je i radio u zajednici s austrijskim Crvenim križem prvih 40 godina svoga postojanja. Bio je dio drugog nacionalnog društva Crvenog križa slijedeće 73 godine, s četverogodišnjim prekidom za vrijeme Drugog svjetskog rata. Samostalnost je proglasio 1991. godine, uvjete za priznanje samostalnog Nacionalnog društva stekao je 1991. godine i 1992. godine, a službeno je priznat kao punopravni član pokreta Crvenog križa po Međunarodnom komitetu Crvenog križa, Međunarodnoj federaciji društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 1993. godine.

Skupština Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 16. prosinca 1993. godine donijela je Odluku o potvrđivanju pravne osobnosti društva Hrvatskog Crvenog križa nižih razina organiziranja, tako je i naš grad Novi Vinodolski tom Odlukom, a na temelju članka 15. Statuta Hrvatskog Crvenog križa dobio pravo za osnivanje Gradskog društva Crvenog križa, koje je osnovano 1. kolovoza 1994. godine. Društvo je donošenjem Statuta i registracijom počelo s radom 15. rujna 1994.g. Do tada u Novom Vinodolskom aktivnosti je provodio mjesni odbor Crvenog križa Crikvenica.

Gradsko društvo Crvenog križa  Novi Vinodolski počelo je sa radom  u Vatrogasnom domu.

U jesen1997.g. društvo dobiva novi prostor , u neposrednoj blizini osnovne škole i dječejg vrtića, na adresi Lokvica br.2.

Od osnivanja do RUJNA 2006.g. predsjednik društva bio je dr. Branko Prošić, od tada do konca 2013.g. prof.dr.sc. Vesna Golubović, a od 1.1.2014.g. predsjednica je Vesna Đujić, soc.rad., koja je bila ravnateljica od osnivanja do konca 2013.g.. Od početka 2014.g.  ravnateljica je Višnja Peričić, mag.oec.

Društvo je dobilo niz nagrada i priznanja, a posebno su za istaknuti, Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog  za 2004. godinu, Za stvaralački rad i  dostignuća u provođenju programa  rada s mladima i izuzetne rezultate u humanitarnom radu, ravnateljica je dobila  Godišnju nagradu za 2005.godinu od Županije primorsko-goranske,  a u 2008.g. dobila je Jubilarno priznanje Hrvatskog Crvenog križa povodom 130.obljetnice djelovanja  HCK .

Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski u skladu sa  Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, Zakonom o udrugama i Statutom Gradskog društva Crvenog križa Novi Vinodolski je  UDRUGA ZA PROMICANJE HUMANITARNIH CILJEVA I PROVOĐENJE AKCIJA OD OPĆE  KORISTI KOJA DJELUJE NA OSNOVI MISIJE I NAČELA MEĐUNARODNOG POKRETA CRVENOG KRIŽA I CRVENOG POLUMJESECA.

Svojim aktivnostima pokriva područja Grada Novi Vinodolski , a od 1. siječnja 2012.g i područje  Vinodoske općine. U javnom radu grada Novog Vinodolskog i Vinodolske općine, surađujemo s jedinicamaom lokalne samouprave i uprave, određenim institucijama, osobito na području zdrastvene zaštite, socijalne skrbi, civilne zaštite i dr. kako bi svoje programske zadaćei ciljeve što uspješnije realizirali.

Programe i planove  o radu Društva izrađuje ravnateljica sukladno Odluci o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa  i potrebama sredine u kojoj djeluje, koordinira i usmjerava rad volontera i dragovoljaca na provedbi različitih programa. Volonteri obavljaju veliki dio posla na lokalnoj razini i imaju važnu ulogu u jačanju civilnog društva djelujući na organizirani način na ostvarivanju, prije svega , socijalnih i humanitarnih  ciljeva i zadaća.

Od dobivanja pravne osobnosti, ostvarili smo sve zacrtane programe.  Nebrojene su aktivnosti ovog društva, organiziranje dobrovoljnog darivanja krvi, zajednička druženja sa DDK i volonterima,služba traženja, preventivne djelatnosti iz prve pomoći i zdravstveno prosvjećivanje, rad sa mladima kroz klub mladih „Kameleoni“, djelatnost socijalne skrbi, sabirne akcije, organiziranje kampova za mlade, promicanje i širenje ideja Pokreta Crvenog križa, međunarodnog humanitarnog prava i  ljudskih prava, zaštita ugroženih pojedinaca i skupina, jedan od novijih programa je „suzbijanje trgovanja ljudima“ i program Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja,koji organiziramo u suradnji sa Društvom Crvenog križa PGŽ i HCK, u sklopu kojeg su tečajevi Junior spasilac i Kodovi sigurnosti na vodi. Za istaknuti je da je prvi tečaj za spasioce održan u Novom Vinodolskom 1997.g. u organizaciji našeg društva i HCK. Od 2000.g. do danas naše društvo sa Gradom Novi Vinodolski organizira spasilačku službu na gradskoj plaži.

Uz sve narečeno naše društvo je prepoznatljivo sa programima vezanim za mlade.

 

JAVNE OVLASTI I DJELOVANJE

GDCK Novi Vinodolski provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i zaključaka međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalna društva Crvenog križa.

Obavlja javne ovlasti i poslove ustanovljene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN broj  71/2010), Statutom Hrvatskog Crvenog križa i Statutom GDCK Novi Vinodolski i drugim propisima i to:

 • izvršava obveze Republike Hrvatske kao potpisnice Ženevskih konvencija u dijelu međunarodnih poslova koji su mu povjereni i preneseni na lokalnu razinu;
 • zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao i međunarodnoga humanitarnog prava te nadzire njihovu primjenu u oružanim sukobima, zalaže se za zaštitu svih žrtava i zaštitu ljudskih prava, te kontinuirano provodi upoznavanje građana s navedenim međunarodnim odredbama;
 • razvija svijest Članstva o potrebi svjetskog mira i praktičnim akcijama i djelatnostima pridonosi tom idealu;
 • organizira i vodi Službu traženja i kao nositelj te javne ovlasti vodi posebnu skrb o žrtvama oružanih sukoba i drugih izvanrednih situacija; stvara uvjete i osigurava razvoj, kadrovski i materijalno osposobljava Službu i poduzima sve mjere za redovito obavljanje poslova i zadaća Službe traženja i njeno pripremanje za punu funkciju u slučaju oružanih sukoba i izvanrednih prilika u skladu sa Zakonom;
 • traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć međunarodnih humanitarnih
 • organizacija i drugih donatora, te nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za potrebe na području svoga djelovanja;
 • pokreće, organizira i provodi ili sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti na području svoga djelovanja za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba u zemlji i svijetu te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe;
 • sudjeluje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba u zemlji i svijetu u suradnji s Međunarodnim odborom Crvenog križa i Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Pomoć žrtvama organizira se uvijek u skladu s osnovnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca;
 • sudjeluje u provedbi nacionalnog programa prve pomoći za građane, obavlja osposobljavanje i obnovu znanja volontera Hrvatskog Crvenog križa i građana za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju, prometnim i svim drugim nesrećama, pripadnika spasilačkih ekipa, pripadnika vatrogasnih postrojbi, policije i drugih;
 • sudjeluje u provedbi programa prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila , provodi osposobljavanje iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja predavača i ispitivača iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći, i o tome vodi evidenciju;
 • provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu;
 • promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja davatelje i vodi o njima evidenciju;
 • vodi Službu spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja na temelju međunarodno prihvaćenih standarda, provodi tečajeve za osposobljavanje spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja, vodi evidenciju o osposobljenosti spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja te provodi obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca;
 • ustrojava, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu i to ekipe za: procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti, prvu pomoć, zaštitu života na vodi, higijensko-epidemiološku zaštitu, njegu povrijeđenih i oboljelih, rad u mobilnim zdravstvenim stanicama, socijalni rad, psihosocijalnu potporu stanovništvu, pripremu i organizaciju izmještajnih centara, službu traženja, logistiku, osiguranje pitke vode, osiguranje komunikacija, tehničku pomoć i prevenciju sekundarnih stradanja;
 • provodi kontinuirano informiranje i obučavanje stanovništva, a posebno djece i mladeži o opasnosti od mina i drugih eksplozivnih naprava;
 • sudjeluju u prihvatu, smještaju, organizaciji života i poduzimanju drugih mjera koje pridonose zbrinjavanju ugroženog i nastradalog stanovništva;
 • radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informiranju svojih članova i drugih građana, a posebno djece i mladeži. Potiču i osposobljavaju za zdravstvenu samozaštitu i suzaštitu, kao i pružanje pomoći građanima. Sudjeluju u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika;
 • organizira prijevoz, pružaju usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga (kuhinje Hrvatskog Crvenog križa, dostava hrane u kuću, usluge u centrima, odmaralištima i kampovima Hrvatskog Crvenog križa, škola u prirodi, obuka neplivača, oporavak djece i mladeži iz socijalno ugroženih obitelji i članova Hrvatskoga Crvenog križa i dr.), te usluge iste vrste za svoje članove, članove Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, drugih država ili međunarodnih organizacija, osobito u sklopu međunarodne razmjene, ostvarivanju programa edukacije, odgoja i osposobljavanja djece, mladih i stanovništva za obavljanje zadaća Crvenog križa. Pružanje navedenih usluga bez obzira na vrijeme trajanja, ne smatra se turističkom i ugostiteljskom djelatnošću;
 • organizira službu za njegu i pomoć bolesnih i nemoćnih u kući, osposobljavaju djelatnike za rad u službi te obučavaju građane i članove obitelji za njegu bolesnika;
 • organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe, prijevoz osoba s invaliditetom, kroničnih bolesnika, starih i nemoćnih te osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, dobrovoljnih davatelja krvi i članova Crvenog križa;
 • provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba te osoba s posebnim potrebama putem mobilnih timova i ostalih vidova pomoći u lokalnim zajednicama te pružaju i druge organizirane oblike pomoći starim i nemoćnim osobama;
 • organizira pružanje pomoći prijevoza alkoholiziranih vozača u dane vikenda i blagdana s ciljem smanjivanja broja prometnih nesreća;
 • organizira razne oblike solidarnosti i međusobnog pomaganja građana;
 • organizira i provodi programe humanističkog odgoja djece i mladeži, radi na usvajanju vrlina solidarnosti, nepristranosti i suosjećanja, promiče poštovanje ljudskog bića i života, potiče razvoj samopoštovanja te pridonosi razvoju životnih vještina (dobre komunikacije, mirnog rješavanja sukoba, timskog rada i suradnje i slično);
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonima i drugim propisima;

 

CILJEVI

Osnovni ciljevi Hrvatskog Crvenog križa i Gradskog društva Crvenog križa Novi Vinodolski su:

 • ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama,
 • doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana,
 • poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.

Ostvarenju navedenih ciljeva Hrvatski Crveni križ i Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski pristupaju poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

 

UNUTARNJI USTROJ

GDCK Novi Vinodolski je neprofitna, humanitarna udruga. Najviše tijelo upravljanja i odlučivanja je SKUPŠTINA čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas. Broji najviše 19 zastupnika, zastupnici iz Grada Novog Vinodolskog, iz Vinodolske općine i iz aktiva DDK.

Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Rokove za provođenje izbora za zastupnike u Skupštini utvrđuje Skupština prije početka izbora za novo mandatno razdoblje, a u skladu s kalendarom izbora koji utvrđuje Hrvatski Crveni križ.

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednica: Vesna Đujić, soc.radnica

Potpredsjednice: Tonica Radić

Gordana Vlastelić

 

Izvršna tijela GDCK: Odbor i ravnatelj.

Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine, koje rješava sva pitanja u tijeku poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine. Članove Odbora bira Skupština na izbornoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine. Odbor ima 5 članova.

Ravnatelj GDCK je poslovodni organ koji obnaša funkciju u pravilu profesionalno, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Nadzorni odbor GDCK  je tijelo koje nadzire financijsko – materijalno poslovanje društva. Članove Nadzornog odbora bira Skupština na izbornoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine. Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana.

 

ČLANSTVO

Članovi Hrvatskog Crvenog križa su:

– poslovno sposobni hrvatski državljani koji imaju stalno prebivalište na području Republike Hrvatske,  koji su spremni sudjelovati u radu svog društva Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu;

– dobrovoljni davatelji krvi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu;

– učenici, studenti, odnosno mladi građani do 26 godina starosti (u nastavku teksta: mladi Hrvatskog Crvenog križa) koji su spremni sudjelovati u radu svog društva Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu.

Hrvatski Crveni križ ima i potporne (pomažuće) i počasne članove.

Potporni članovi Hrvatskog Crvenog križa su hrvatski i strani državljani i pravne osobe koje se obvežu pomagati Hrvatskom Crvenom križu ili njegovim ustrojstvenim oblicima u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).

Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa su osobe iz javnog života koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju Hrvatskoga Crvenog križa i Republike Hrvatske.

Članstvo u Hrvatskom Crvenom križu je dobrovoljno neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi članovi dužni su prihvatiti i poštivati Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut i temeljna načela Međunarodnog pokreta.

<-Natrag

 

Scroll to Top
Skip to content